Branscher

Som leverantör av affärssystem tror vi att branschkunskap blir allt viktigare. Gedigna kunskaper om hur branschen fungerar är centralt både för själva leveransen men också för utvecklingen av affärslösningar. Vi har färdigutvecklade och väl beprövade affärslösningar för utvalda branscher.

Bygg

Utgångspunkten för utvecklingen av ProjektInfo startade genom ett samarbete med ett byggkoncern under år 2007. Detta var ett JointVenture-projekt som så småningom blev utgångspunkten för dagens ProjektInfo. Vi utvecklade också skräddarsydda moduler för hantering av exempelvis successiv vinstavräkning och likviditetsberäkningar. Från 2007 och fram till idag har ett stort antal bolag inom branschen fått upp ögonen för våra lösningar och vi har successivt etablerat en branschstandard för byggbolag.
Vår kunskap inom branschen finns samlad i en malldatabas som innebär snabb uppsättning av systemet för nya kunder. Med våra lösningar följer du enkelt projektet från start till dess slut. Uppföljning av kalkyler, slutprognoser, sva-beräkningar, rapportering, arbetsflöden, etc….. alla processer täcks av våra lösningar.

Anläggning

Anläggningsbranschen skiljer sig på en del punkter från byggbranchen. Projekten kan vara större och gå över många år. Men den viktigaste skillnaden är att denna branch måste ha översikt över maskiner/utrustning, tidsregistrering och maskintimmar.

Service

Med servicebranschen tänker vi på företag inom ovanstående områden men som verkar i mindre skala. Projekten kan ha en kortare tidsperiod, men med vår lösning kan du enkelt följa upp varje enskilt uppdrag, oavsett hur stort eller litet det är.

Installation

Installationsbranschen är på många sätt ganska lik servicebranschen. Tidredovisning är även en central faktor här, men även vikten av en bra struktur för både artiklar, varor och priser för detta. Det ska vara enkelt att bokföra och fakturera både timmar och artiklar. Att snabbt kunna fakturera kunden efter utfört jobb viktigt är. ProsjektInfo erbjuder bra rapporteringslösningar för denna bransch.

Kraft

Vi samarbetar med flera aktörer inom kraftbranschen. Tellits lösningar i ProjektInfo tillgodoser de behov som finns hos kraftbolag/kraftentreprenörer.

Fastigheter

Fastighets- och byggbranschen har under årens lopp haft ett nära samarbete. Ofta återfinns både byggbolag och fastighetsbolag inom samma koncern eller åtminstone finns ett nära samarbete dessa emellan. Detta var grunden för att vi utvecklade en byggherremodul. Denna modul hanterar beställarens budget och uppföljning av den samma under projektets livstid. Tidigare har detta registrerats och följts upp manuellt. Vi har flyttat över detta till vår webbaserade plattform och i hög grad automatiserat processen. Modulen gör det enkelt för byggherren att följa kostnaderna och denne har tillgång till detaljer ända ned på transaktionsnivå.

Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn är det många som använder Unit4 ERP. Här bistår vi ofta med generellt konsultbistånd. Vidare har vi byggt en rapporteringsplattform för en stor verksamhet och där det idag är över 20.000 användare som nyttjar tjänsten.

Ideella organisationer

För ideella organisationer har det varit viktigt att kunna följa upp projekt oavsett var de befinner sig i världen. För att ta hand om ideella organisationers speciella behov erbjuder vi skräddarsydda lösningar.